БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА И ВЕАМ - 3

31 ОКТОМВРИ 2022

ВЕАМ отвъд абревиатурата

Когато у нас се говори за достъп на малки фирми до капиталовия пазар, често се споменават beam пазарите. ВЕАМ, обаче, означава Bulgarian Enterprise Accelerator Market, т.е. българския пазар за „ускоряване“ на предприятията и тези пазари в други държави имат други имена. Терминът, който ги обединява е Пазар за развитие на МСП.

ВЕАМ в България съществува от 2018 г. и е специализиран пазар към Българска фондова борса (за него включително се ползва платформата за търговия на основния пазар Т7), на който се търгуват акции, депозитарни разписки, облигации, варанти и права. Той е насочен към малките и средни предприятия, т.е. такива, чиито персонал е по-малко от 250 човека, чиито оборот не надвишава 50 млн. евро и чиято балансова стойност на активите е по-малка от 43 млн. евро (на практика за допускане до пазара компанията е необходимо да изпълнява поне два от трите критерия). Останалите условия за допускане до пазара са фирмата да е акционерно дружество (няма ограничения за това къде може да бъде регистрирана фирмата, т.е. компании от други страни от ЕС могат да набират капитал на българския пазар за растеж, както и български фирми могат да поръсят финансиране в други държави), в устава на компанията да са записани определени текстове, свързани с търгуването на ВЕАМ пазара, фирмата да е подготвила т.нар. Документ за допускане до търговия на ВЕАМ пазар, да има одитиран финансов отчет за предходната финансова година и да има сключен договор със съветник за ВЕАМ пазара.

Съветникът (може да бъде инвестиционен посредник, консултантска компания, адвокатско дружество или счетоводна кантора) всъщност е този, който подпомага технически целия процес по допускане и стартиране на търговията с ценни книжа. На практика той консултира компанията как да изпълни изискванията на БФБ. Заедно с него се изготвя и Документа за допускане до търговия. БФБ лицензира съветниците на база компетентност и репутация и фирмата трябва да избере един от одобрените от борсата такива 

На ВЕАМ пазара фирмите могат да направят първоначално публично предлагане на акции или техните ценни книжа просто да започнат да се търгуват между инвеститорите, като това се случва при облекчени условия, като например:

  • за набирането на капитал или увеличаването на капитала с до 8млн. евро не се изисква одобрен проспект от Комисията за финансов надзор. Ако сумата на търсения капитал е по-голяма, тогава трябва да се подготви проспект, но той е с облекчено съдържание;
  • фирмите, чиито книжа се търгуват на ВЕАМ пазара трябна публикуват само годишни и шестмесечни финансови отчети (за търгуваните на основния пазар компании изискването е на всеки три месеца); 
  • собствениците и управителите могат да извършват сделки с дълготрайни активи над определена стойност и да поемат дълг от името на фирмата над определена стойност, без предварително одобрение от общото събрание на акционерите;
  • фирмите от ВЕАМ пазара могат да се прехвърлят на основния пазар на БФБ при облекчени изисквания;
  • акционерите в дружествата нямат задължение да разкриват своето дялово участие след преминаването на определен праг или придобиването на определен процент от акциите с право на глас на компанията;
  • акционерите в дружествата нямат задължение да извършват търгови предлагания за изкупуване акциите на миноритарните акционери след придобиването на определен процент от акциите с право на глас и преминаването над определен праг;
  • фирмите нямат задължение да назначат на трудов договор специално лице за връзка с инвеститорите.

Съществуват и някои изисквания към емисиите на търгуваните финансови инструменти като те да са в безналична форма или да са обездвижени и регистрирани в Централния депозитар, да няма специални ограничения или условия за прехвълянето им и да не се търгуват на основния пазар на борсата.

Самата търговия се осъществява всеки работен ден от  10.00 ч. до 17.00 ч., като сделките се сключват само дистанционно по електронен път чрез платформата Т7.

Самите инвеститори на ВЕАМ пазара са доста разнообразни – физически лица, дружества, договорни фондове – общо взето същият набор от компании и лица, които инвестират и на основния пазар на БФБ. Изключене са пенсионните фондове – съществуват законови ограничения за инвестициите им в пазари за расеж.

Ползите за фирмите от ВЕАМ пазара са доста – от възможност за финансиране и набиране на капитал през начин за популяризиране на дейността на компанията след инвеститори, анализатори и медии до летящ старт за нови дружества с потенциал за растеж. Специалистите, обаче, разглеждат ВЕАМ пазара като междинна стъпка в растежа на компанията – нещо като подготвителен етап, преди фирмата да стане достатъчно  голяма, за да бъде допусната до основния пазар на БФБ. Ивеститорите на ВЕАМ пазара пък получават достъп до компании с обещаващо бъдеще и респективно – до прилични нива на възвръщаемост на инвестицията.

ВЕАМ пазарът, разбира се, колкото и да е в подкрепа на малките компании, не е безплатен – за допускане на емисия до търговия се дължи такса в размер на 600 лв., а за поддържане на регистрацията – годишна такса от 1200 лв.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.

Благодарим ти, че се свърза с нас! С какво можем да сме полезни?