Какво е ECTS кредити

23 НОЕМВРИ 2017

В свят на напредък и постоянно съревнование от огромна степен за развитието на всяко общество и индивид е образованието. От него зависи не само прогресът, но и широкият спектър и поглед на хората по цял свят.


Неслучайно се смята, че доброто образование отваря вратите към света и познанията, от които имаме нужда, за да бъдем пълноценни хора. По този начин ние умеем да живеем правилно, както и да създаваме своя собствен живот и този на социума, в който живеем.


По тази и редица други важни причини е създадена и кредитната система ECTS (European Credit Transfer System или European Credit Transfer and Accumulation System). Тя съществува от 1999г насам и цели трансферирането на определени процедури, които могат да гарантират академичното признание на обучението на даден студент в чужбина.


Всичко това на практика касае признаването на придобитото обучение от едно висше учебно заведение в друго в различни страни от Европа, сред които и България. Към това е включена и възможността образователните системи в различните държави да бъдат по-съвместими, от което предимство имат най-вече студентите, решили да продължат висшето си образование в друга страна.

С какво се характеризират този тип кредити

 • ECTS намаляват проблемите, които могат да възникнат при признаването на следването в един университет от друг. По този начин се получава и по-голяма прозрачност относно придобитите знания и завършени курсове на обучение;
 • Обединяват различни типове обучения, проведени в рамките на учебната програма и изобщо цялостното образование;
 • Правят националните обучителни програми на държавите по-съвместими;
 • Отразяват обема на работа и резултатите от дадено обучение;
 • Помагат при по-практичното и улеснено използване на избрани документи, свързани с висшето образование;
 • Улесняват студентската мобилност.


Как може да се кандидатства за точки

 • Спрямо типа на обучение (бакалавър или магистър) се определят и събират даден брой точки. Например – обучението предвижда да се определят 60 точки за учебна година за степен бакалавър, което означава по 30 на семестър. Броят на нужните за придобиването на тази степен е 240, като 10 от тях са за защита на дипломна работа;
 • Относно образователна степен магистър. Тук общият нужен брой е не по-малко от 60. За основните обучителни дисциплини 1 точка се състои от 25 часа. Важна част, която трябва да се знае е, че за специалности, които се състоят от процедури за придобиване само на образователно-квалификационна степен „магистър“ минимумът от необходими кредити е 300.

Правилата за работа

 • Всеки студент може да получи пълните правила и процес на отчитане на обучението си още в началото на семестъра;
 • За всяко дадено учебно заведение има преподавател, който следи съответното натоварване в програмата на студентите. Целият този процес би могъл да се наблюдава и от ръководителя на съответната катедра и експерта по ECTS към съответното учебно заведение. Контролът се осъществява от Декана на факултета;
 • За да бъде допуснат до изпит даден студент, той трябва да е завършил практиките по натрупване на нужните точки по избрана дисциплина;
 • За да получи нужния брой, всеки заел се с тази задача бъдещ бакалавър или магистър трябва да получи положителна оценка (не по-малко от Среден 3) по конкретната тематика и предмет;
 • Всички придобити от него точки се вписват в съответните главни книги.
Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.