Нови изисквания по кандидатстване за заем

4 ОКТОМВРИ 2019

Посочването на коректните данни по една сделка гарантира на всяка от страните, че вероятността за измама е сведена до минимум и надеждността е доста по-висока. Какви са най-новите нормативни промени в тази насока, касаещи заемите? Вижте в статията.

Какви са основните цели на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Въвеждането на подобен нормативен акт е наложено от Четвъртата директива от 2015 година на Парламента на Европа. Тя цели мерки срещу изпирането на пари и използване на финансови ресурси в полза на терористични организации. Прилагането ѝ би трябвало да помогне за по-ефективната борба с корупцията и за оптимизирането на възможността на институциите на национално ниво да анализират и обменят информация.

Kои са задължените лица по ЗМИП

  • Институции в сферата на финансите, застраховането, лизинга;
  • Лица, работещи в сферата на одит и счетоводство, лица предлагащи консултации в данъчната или правната област;
  • Нотариуси;
  • Лица, заети с покупко-продажбата на недвижими имоти;
  • Търговци на едро;
  • Юридически лица с нестопанска цел;
  • Политически личности.

На проверка по новия закон подлежат юридически лица и физически лица, обвързани от различен вид търговски взаимоотношения.

Какво представлява декларацията за видна политическа личност

Новият нормативен акт регламентира засилване на контрола над финансовите средства на политическите фигури. Подобни лица ще бъдат обект на проверяване за произхода на парите, когато тези пари влизат в употреба при сделки и финансови операции. А като „видни политически личности“ са окачествени: депутати, министър-председатели, министри, президенти. Разширява се обаче и контролът върху свързаните с тях лица: партньори (брачни или в съжителство), деца, родители и техните партньори.

Под контрол ще бъдат поставени и лицата, които са в търговски и делови взаимоотношения със съответната личност и роднините ѝ.

Защо предоставянето на снимка на лична карта става задължително

То е част от задължителната проверка на физическо лице. Първото условие за такава е идентифицирането, което може да стане присъствено или по електронен път, а именно – с документ за самоличност. Това е и начинът за кандидатстване за кредит срещу лична карта. Предоставените данни се регистрират и се проверяват.

  • Разширена комплексна проверка се прилага, когато лицето попада в графата видна политическа личност (или в близки отношения с такава), когато клиентът е от държава с висок риск, когато сделката е необичайно голяма или е без видима икономическа цел. В тези случаи се прилага изясняване на доходите и наблюдение.
  • Опростена комплексна проверка има, ако клиентът и сделката не са оценени с висок риск. Опростеното проверяване също включва идентификация и косвени индикации за произход на средствата (когато е приложимо).
  • Фирмата, която е обект на контрол по закона, предоставя събраните данни на ДАНС. Ако тази информация не се предостави, следват глоби таванът на които е няколко милиона лева.

Как Кеш Кредит пази вашите лични данни

Като небанкова финансова институция и легитимен администратор на лични данни, нашата компания стриктно спазва всички законови разпоредби, касаещи паричните сделки. При кандидатстване за заем декларираната от нашите клиенти лична информация се предоставя директно на компетентните институции, като е предпазена от достъп до трети лица. 

Най-ценният актив на Cashcredit е доверието на нашите клиенти. А наш първостепенен приоритет - да продължаваме да го оправдаваме.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.