Онлайн регистрация в Бюрото по труда по време на извънредно положение

4 МАЙ 2020

Ако всички мерки от правителството не са успели да помогнат на Вас и работодателя Ви за справяне с кризата последвала от пандемията и Вие сте останали без работа, трябва да се регистрирате в Бюрото по труда, за да получите обезщетение за безработица.
За да улеснят процесите по кандидатстване за тези обезщетения на бързо растящата  безработица, Държавата взе някои допълнителни мерки.

Удължи сроковете за кандидатстване.
Регистрация в Бюрото по труда може да се направи до 14 дни след отмяна на извънредното положение. Този удължен срок, не се отразява на размери и периода за обезщетението, което ще получи безработния.

Отвори нови клонове на Бюрото по труда в някои региони на страната, като предстои да развива още клоновата си мрежа. За сега регионите с нови клонове са:

Благоевград
Варна
Ловеч
Пловдив
Русе
София
Хасково

Разреши кандидатстването за помощта, не само със задължителния КЕП (Квалифициран електронен подпис) издаден от доставчик на удостоверителни услуги, а и с ПИК (Персонален идентификационен номер) издаден от НАП. „Държавна агенция Електронно управление“ дава възможност за издаване на едномесечен, безплатен, електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги. Разберете, как на сайта на агенцията. Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, дава възможност  да заявите и получите по електронен път ПИК на НОИ. Информация за това можете да намерите на сайта на НОИ

Ако искате да получите средства за обезщетение при безработица, трябва да направите следните неща: да се регистрирате в „Бюрото по труда“ и да подадете „Заявление  за обезщетение при безработица“ към НОИ. Когато сте подали документите изчаквате отговор от НОИ, със становище относно това дали сте одобрен.

Подаване на документи:

След като сте сигурни, че сте си осигурили КЕП или ПИК, подаването на документите става по следния начин:

1. Регистрация в Бюрото по труда

За регистрация и подаване на „Заявление  за обезщетение при безработица“ трябва да подготвите  и следните документи:

 • Документ за самоличност или документ за пребиваване;
 • Документи за придобито образование и/или квалификация;
 • Решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд;
 • Писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства и/или други документи в случаите, когато са необходими и данните не могат да бъдат получени по служебен път.

При наличието на тези документи, подаването на документи подаването им може да стане по четири начина:

По електронен път- това става със създаване на профил ССЕВ. След това трябва да подадете заявление за регистрация в бюрото по труда чрез електронната услуга, като попълните то трябва да предварително попълнено (може да изтеглите от линка). И след това трябва да  го подадете през профила си във ССЕВ.

„Заявление  за обезщетение при безработица“ за подаване по електронен път, може да изтеглите от интернет.

По електронна поща- за целта трябва да изтеглите за „Заявление  за обезщетение при безработица“.  Може да го намерите на сайта на Агенция по заетостта  Файлът се казва: „Заявление-декларация за регистрация (Приложение 1)“. Попълнете заявлението на хартиен или електронен носител и може да го подадете по 2 начина, през Вашата лична поща.

1. Да подпишете с КЕП и изпратите по електронна поща на ел. адрес на тази Дирекция „Бюро по труда”, която обслужва вашето населено място или район по постоянен или настоящ адрес.

2. Да разпечатате, подпишете и изпратите сканирано на електронния адрес на Дирекцията „Бюро по труда”, която обслужва вашето населено място или район по постоянен или настоящ адрес, по който желаете да се регистрирате.

Чрез лицензиран пощенски оператот -  Стъпките за подаване на заявление по пощата се преповтарят с тези за подаване по електронна поща с тази разлика, че след разпечатване се изпращат към Дирекция „Бюро по труда” (ДБТ), която обслужва вашето населено място или район по постоянен или настоящ адрес, чрез лицензиран пощенски оператор (по пощата или с куриер).

На място - След, като сте се снабдили с необходимия набор от документи и сте попълнили предварително всичко, което е възможно, посещавате местната ДБТ. Напомняме, че посещението на институции, които са осигурили дистанционни услуги в условията на извънредно положение  НЕ е препоръчително.

 

2. Подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА

Tова също може да стане по няколко начина, като можете да изберете най-удобния и безопасен за Вас.

По електронен път, чрез сайта на НОИ. Документа, който е необходимо да бъде прикачен при подаване на заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица е копие на акта за прекратяване на правоотношението.

Чрез лицензиран пощенски оператор - Заявлението може да се изтегли от интернет. 
Следва да се попълни в хартиен формат и да се изпрати чрез лицензиран пощенски оператор към териториално поделение на НОИ по избор на лицето.

На място - в случай, че не могат да се ползват горепосочените форми за дистанционно подаване на заявления и ползване на услуги в периода на извънредното положение, заявлението за получаване на обезщетение за безработица може да се подаде на хартиен носител при регистрация в бюрото по труда.

Важно е да се каже, че е необходимо да се мине и през двете стъпки за да се получи паричното обезщетение за безработица. Не е достатъчно да се изпълни само едната стъпка.

Кой може да се регистрира?

 • Безработни – хора, които не работят, търсят работа и имат готовност да започнат 14 дни след уведомяването им от ДБТ
 • Хора, които желаят да сменят работата си
 • Ученици или студенти, които желаят да работят през свободното си време
 • Хора които, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст.

На какво трябва да отговарят хората, които се регистрират:

 • Да са български граждани
 • Да са граждани на страни – членки на Европейския съюз или на други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.
 • Да са чужденци, с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България
 • Хора, на които е предоставено право на убежище или международна закрила
 • Хора, ползващи се с правата от Закона за убежището и бежанците
 • Хора, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна
 • Граждани на трети държави, които са членове на семейство на български граждани или граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо сътрудничество, или на Конфедерация Швейцария.
 • Членове на семейството на чужденци, получили разрешение за дългосрочно пребиваване
 • Притежатели на синя карта на ЕС, останали без работа в рамките на три месеца или желаещи да сменят работодателя си.

Повече информация може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта, и в местните клонове на НАП и електронния им информационен портал.

Чат с нас

В момента няма активен агент, който да ти отговори.
Пиши ни всеки работен ден от 8:00 до 19:00 часа или изпрати въпроса си във формата тук.